เปิดไฟล์ myprofile.html เปิดไฟล์ mystory.html เปิดไฟล์ mygrade.html