เปิดไฟล์ myproflie.html
เปิดไฟล์ mystory.html
เปิดไฟล์ mygrade.html